Naši sponzori


Partneri

   Finančná akadémia   €

Učte

 • rozvážne
 • zodpovedne
 • efektívne
 • rozumne

 

Naučte

 • hospodáriť
 • sporiť
 • plánovať
 • investovať

 

ENVIROMISIA 

 • doprava
 • energie
 • životný štýl
 • recyklácia

 

   Svet nie je na jedno použitie

Prv než niečo kúpiš alebo vyhodíš, zváž:

Naozaj to potrebuješ?

Potrebuješ mať tak veľa vecí?

Dá sa to ešte použiť alebo opraviť?

Dá sa to recyklovať?

Dá sa to kompostovať?

                ... a čo s obalmi?

       

100 rokov ČSR

Tento rok sme si pripomenuli 100 rokov od založenia Československa. Naša škola  toto významné jubileum oslávila aj prostredníctvom historickej výstavy s názvom Každá vec má svoj príbeh, ktorú bolo možné navštíviť od 22.10 do 9.11. 2018. Na to, aby sme takúto výstavu mohli pripraviť, sme potrebovali spoluprácu zo strany žiakov, rodičov, starých rodičov a učiteľov. Pred výstavou nám vytrvalo nosili dobové predmety z čias Československa. Tieto predmety sme tematicky roztriedili a vystavili na hlavnej chodbe našej školy. Na výstave bolo možné vidieť dobové hračky, oblečenie, rádiá, magnetofóny, gramofóny, fotoaparáty, písacie stroje, kuchynské náradie, učebnice, knihy a mnohé ďalšie zaujímavé predmety. Súčasťou výstavy bola aj nainštalovaná dobová izbička s vianočným stromčekom. Aj napriek tomu, že máme na našej škole moderné zariadenie, kde–tu sa ešte nájde niečo z rokov minulých. Z kabinetov sme oprášili staré mapy, kreslá či šijací stroj a vystavili sme ich na obdiv návštevníkom. Vystavené ,,exponáty" sme predstavili žiakom v rámci hodín dejepisu, ale aj iných predmetov. Účel mnohých vystavených predmetov žiakom nebol známy, čo však nebol prípad ich rodičov či starých rodičov. Tí často s úsmevom na perách prechádzali chodbou a vysvetľovali mladšej generácii, na čo slúžili vystavené predmety. Nejedenkrát bolo na chodbách školy vidieť viacerých členov rôznych generácií, ako prechádzajú spolu históriou a zdieľajú svoje spomienky. Pozrite si fotogalériuvíťaznú žiacku reportáž o tejto výstave.        Všetkým, ktorí sa podieľali a pomáhali pri organizácii tejto výstavy ďakujeme.

CLIL - Content and Language Integrated Learning - Integrované tematické vyučovanie v nejazykových predmetoch

Znova sme experimentovali po nemecky tentoraz na témy Voda a Čas

Ako štvrtáci vyučovali druhákov ...

Po štyroch rokoch vyučovania CLIL metódou na prírodovede štvrtáci zisťovali, ako vedia komunikovať v angličtine s mladšími spolužiakmi. Zahrali sa totiž na učiteľov a pripravili si (spolu s pani učiteľkami) už dlho očakávaný CLIL DAY. Vybrali si obľúbenú  tému, precvičovali si svoje nadobudnuté jazykové znalosti v obľúbených komunikačných situáciách, zapisovali; budovali gramatické väzby; druháčikovia postupovali podľa ich pokynov v angličtine. Krátka motivačná aktivita s obrázkovým slovníkom, originálne pripravené pracovné listy; pohybová aktivita; ilustračná dokumentácia; pieseň zameraná na upevnenie slovnej zásoby s prepojením matematiky; reálne ukážky živočíchov (žabích vajíčok a žubrienok); výroba jednoduchej knižky, kde si žiaci zakreslili životný cyklus žabky „FROG“. Pečiatka za odmenu, slovná pochvala a povzbudenie podporili odbúrať komunikačné bariéry. A štvrtáci? Žali úrodu, ktorú štyri roky zasievali. smiley Vyučovanie CLILom šetrí čas. Žiaci sa súčasne učia oba predmety a vďaka opakovaniu a práci v cudzom jazyku počas hodiny nejazykového predmetu sú žiaci vystavení cudziemu jazyku viac. Nevyžaduje, aby žiaci ovládali angličtinu na vysokej úrovni; naopak, materinský jazyk sa toleruje. Učiteľ je ten, ktorý musí adaptovať materiály a prispôsobiť svoj jazykový prejav jazykovej úrovni žiakov, priebežne monitorovať, či sú žiaci schopní sledovať hodinu a zvládať problémy, zvoliť vhodné aktivity a úlohy. Učiteľ musí byť schopný vhodne prepojiť didaktiku všeobecnovzdelávacieho predmetu a didaktiku cudzieho jazyka. Moderné vzdelávanie je pre deti veľkou motiváciou. Neučia sa jazyk, ale ho priamo používajú. Je to pre nich jednoduchšie ba aj zábavné. Baví ich aktívne sa zapájať sa do vyučovania, navzájom sa podporujú v spolupráci a komunikácii.

Fotogaléria Ako štvrtáci vyučovali druhákov

BOV

Prednedávnom sme vás informovali o bádateľsky orientovanom vyučovaní na hodinách chémie, ktoré realizovala p. uč. Šalamúnová s ôsmakmi v spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.  Jej práca ako i aktivita našich žiakov sa stali podkladom pre spracovanie zaujímavého článku, ktorý bol zverejnený v časopise Dnešná škola – človek a príroda v apríli 2018.

Článok Na odbornú tému: Bádateľské aktivity ...

Video, ktoré natočili naši ôsmaci

Poďakovanie pre našu školu od UPJŠ

Tešíme sa z ocenenia  ako i používania pre žiakov príťažlivých bádateľských postupov vo vyučovaní prírodovedných predmetov a ďakujeme všetkým vyučujúcim týchto predmetov, ktorí napriek náročnosti prípravy takéhoto vyučovania mu obetavo venujú svoje úsilie, nápady a čas.

Žiaci zo ZŠ Mládežnícka v Púchove (Martin Opat a Ema Ižvoltová) v spolupráci so SOŠ Polygrafickou v Bratislave (Matej Majerský) so svojím video vybojovali prvenstvo na Slovensku. Našu krajinu budú reprezentovať na celosvetovej súťaži v Kodani. Súťaží spolu 34 krajín vrátane Kanady, USA, Číny, Indie, Austrálie,  Francúzska, Portugalska, ...   Slovensko je zatiaľ jediná krajina strednej Európy, ktorá sa do programu zapojila.Držme im palce, nech sa podarí Slovensku získať niektoré zo vzácnych ocenení. 

Príprava na duálne vzdelávanie

Na ZŠ Mládežnícka sa nepretržite už 37 rokov vyučuje predmet technika a svet práce. Máme zriadené dielne, kabinet pestovateľských prác a cvičnú kuchynku. Tieto priestory sme budovali a zveľaďovali celé desaťročia a veľká vďaka patrí vedeniu školy, že nepodľahlo trendu posledných rokov a zachovalo nielen učebne, ale hlavne výučbu tohto predmetu.
 Musíme spomenúť aj našu bývalú kolegyňu, ktorá už nie je medzi nami, p. uč. Annu Pantúčkovú. Pod jej vedením vyrástli generácie šikovných a zručných  mladých ľudí.   Viac informácií      Fotogaléria

Všetky dôležité informácie o školskom stravovaní sú cez: "stlač" - Školská jedáleň, "stlač" – Nástenka.

Vyhodnotenie dotazníka Stravovanie v ŠJ na ZŠ Mládežnícka Púchov.

POPULARIZAČNÁ PREDNÁŠKA

V januári sa ôsmaci zúčastnili popularizačnej prednášky na tému: Búrky a ich extrémne premeny. Odborný výklad s pútavou prezentáciou doplnenou o zaujímavé fotografie viedli študenti Dávid Pošivák a Andrej Kozák z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Obaja chodia na  Katedru fyzickej geografie a geológie.  

Žiaci počas prednášky zistili, že búrka, to nie sú iba blesky a hromy. Dozvedeli sa, že veľa javov v prírode sa dá popísať pomocou fyziky a matematiky. Boli im vysvetlené rozdiely medzi tornádom, hurikánom, orkánom či  veternou smršťou. Uvedomili si, aké dôležité je vopred predpovedať takéto extrémy počasia, z hľadiska bezpečnosti ľudstva. Dávida a Andreja štúdium a daná problematika veľmi zaujíma, pretože javy zachytené na niektorých fotkách, ktoré prezentovali, sú z ich domácej dielne. Prezentácia bola spracovaná veľmi precízne, obsahovala všetky prvky dobrej prezentácie. Aj tu si žiaci mohli všimnúť, že text bol iba krátky a  všetko hovorili spamäti, nečítali (ako býva zvykom u väčšiny žiakov pri prezentácii). Farba textu nebola rušivá, písmo bolo primerané. Boli tu vhodne zvolené grafy a všetko dopĺňali zaujímavé obrázky a fotografie.

Študenti priblížili žiakom aj štúdium na ich katedre. Kto sa chce stať prírodovedcom, má vzťah k prírode a záujem o geografiu, environmentalistiku, či geológiu, môže navštíviť stránku:

www.budprirodovedcom.sk, kde sa dozvie viac, čo mu možno pomôže aj pri výbere strednej školy.

Zaujímavé fotografie použité v prednáške.

Misia modrá planéta s Kozmixom

Na našej škole sa pomaly stáva zvykom, že sa zapájame do činností, ktoré pripravuje organizácia Edulab v rámci projektu Moja prvá škola. Minulý rok sme boli nadšení z projektov Kozmix Science a Malej finančnej akadémie.  Tento školský rok sme sa zapojili do projektu, ktorý sa týka všetkých, ktorí obývajú planétu Zem. Venuje sa environmentálnej téme, otázkam, ktoré sa v poslednom období dostávajú do popredia, rozvíja vzťah človeka k životnému prostrediu. Čo keby sme mali  možnosť začať odznova? Dostali by sme krásnu, čistú, nepoškodenú planétu a len na nás by bolo ako sa k nej zachováme. Aké zdroje energie by jej neškodili? Čo s odpadom? Mohli by sme chovať zvieratá a pestovať rastliny ekologicky? Ako by sme vyriešili dopravu? Toto sú niektoré z otázok, s ktorými sa deti museli popasovať a vybudovali základňu na novej, Modrej planéte. Predchádzalo tomu zapájanie sa do mnohých vzdelávacích aktivít zameraných na životné prostredie, plnenie enviromisií. Výsledok prezentovali žiaci 4.B kamarátom zo 4. ročníka a žiaci 3.B prváčikom. Oba projekty zožali veľký úspech. Veríme, že aj takýmto spôsobom učíme deti ako sa správať k životnému prostrediu a uvedomiť si dôsledky konania človeka. Možno práve tieto detské predstavy pomôžu zachrániť našu Zem.

Misia modrá planéta 3.B

Misia modrá planéta 4.B

Fotogaléria                                

ZŠ Mládežnícka strieľa „ostrými“ :)

 V piatok 24.11.2017 naši deviataci a ôsmaci súťažili a vyhrali.

Kde a v čom? Na Gymnáziu v Púchove, kde sa uskutočnila súťaž v riešení matematicko-fyzikálnych úloh. Už názov súťaže „NÁBOJ  JUNIOR“   vyzýval súťažiacich žiakov k väčšej bojovnosti. Je to súťaž družstiev. Súťažia   štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy. Súťaží sa na čas a celá súťaž trvá 120 minút. Súťažné tímy sa snažia vyriešiť čo najviac úloh zameraných na fyziku a matematiku.V tejto súťaži  nejde o „bezhlavú“ aplikáciu  naučených vedomostí. Úlohy vyžadujú predovšetkým spoluprácu členov tímu a samozrejme správny nápad, vynaliezavosť a nakoniec správny výsledok danej úlohy. Na prvom mieste sa umiestnilo družstvo našich deviatakov v zložení: Bianka S.Húževková, Klára Hudecová, Tadeáš Guzma a Martin ValachDruhé miesto si vybojovali ôsmaci z našej ZŠ: Lucia Odváhová, Katka Lazovanová, Andrej Pobežal a Denis Strečko. Tešíme sa z víťazstva  našich žiakov a sme im vďační za úspešnú reprezentáciu školy. Zároveň chceme poďakovať organizátorom tejto súťaže v našom meste a to  p. Mgr. Patorkovej a jej študentom z Gymnázia v Púchove. Fotogaléria Náboj Junior.

10.10.2017 :   ExitTour

O čom to bolo cool

Fotogaléria laugh

Video wink

Európsky týždeň mobility na našej škole

Európsky týždeň mobility (ETM) sa koná každý rok od 16. do 22. septembra s cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility, aby vyzvali svojich obyvateľov využívať pre  prepravu  multimodálnu dopravu (peši, bicyklom či  hromadnou dopravou) -  alternatívy osobných motorových vozidiel. Téma EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY 2017:  „Čistá, zdieľaná a inteligentná mobilita“. Pri príležitosti ETM 2017 bola ZŠ Mládežnícka zapojená aktivitou pre žiakov 4.ročníka Najpomalší zvíťazí. Žiaci súťažili v jazde na bicykli vo vymedzených dráhach, ktoré mali absolvovať za čo najkratší čas. Víťazom súťaže sa stal Matúš Šulík, 2.miesto získal Christopher Urban a 3.miesto Lucia Chovancová. Pozrite si fotogalériu či podrobnejšie informácie.

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU na našej škole

Korčuliarsky výcvikabsolvovali žiaci 2. ročníka na zimnom štadióne v Púchove. Pádov bolo stále menej, kondícia sa zlepšovala každým dňom a na záver si každý odniesol diplom aj sladkú medailu.

Športové dopoludnie - žiaci 1. stupňa sa zúčastnili športového dopoludnia v Športcentre Púchov. Na deti tam čakali rôzne športovo-zábavné disciplíny a súťaže. Pod vedením kvalifikovaných trénerov sa oboznámili s rôznymi druhmi športu ako sú tenis, stolný tenis a bedminton. Všetkým sa veľmi páčilo.

Hokejisti zo Žiliny u nás v škole - z kabíny vlkov k nám prišli kapitán mužstva Rasťo Konečný a jeho spoluhráči Marcel Holovič, Tomáš Tomek a Tomáš Klimenta, ktorí počas besedy odpovedali naším žiakom na ich otázky. Neskôr sa uskutočnila autogramiáda a priateľský florbalový zápas medzi žiakmi a hokejistami. Ten skončil pre našu školu priaznivejšie a naši športovci nakoniec vyhrali o jeden gól. Hráči škole venovali podpísaný dres a žiakom priniesli podpiskarty, kľúčenky a puky. Naším hosťom veľmi pekne ďakujeme.

Cezpoľný beh – okresné kolo cezpoľného behu okolo odhánok za  CVČ Púchov dopadlo pre našu školu veľmi priaznivo.  V kategórii chlapcov ZŠ sme skončili celkovo na fantastickom 1. mieste družstiev a zároveň v kategórií jednotlivcov sa náš žiak Martin Jandušik umiestnil na neuveriteľnom 1. mieste, čím si zabezpečil účasť na krajskom kole v Dubnici nad Váhom.

V treťom ročníku súťaže animovaných filmov „Mladý filmový tvorca“ organizovanou Agentúrou pre vzdelanie a vedu (SEA) nás svojimi prácami reprezentovali  1.A, 6.A a 6.C. Žiaci 1.A triedy pod vedením p.učiteľky Guzmovej získali s animovaným filmom Voda vo svojej kategórii krásne 2. miesto. Vyhlasovanie víťazov a odovzdávanie cien výhercom súťaže „Mladý filmový tvorca“ sa konalo 12. 11. 2017 v bratislavskej Inchebe na veľtrhu Bibliotéky a Pedagogiky.  Výsledky a víťazné práce 3. ročníka si môžete pozrieť tu.

Z našej filmovej tvorby:   devil

Ako (ne)separujú slovenské rodiny od žiakov  9.A , The boy who sorts waste od žiakov 6.A a Naša špinavá budúcnosť sú naše  súťažné videá, ktoré súťažili o priazeň poroty v súťaži Skvelé zelené video na stránke www.triedime.sk. Naši reprezentanti získali prvé miesto a špeciálnu cenu a vyhrali tak celodenný výlet a edukačné pomôcky.

Ži naplno! -  video vytvorili žiaci z 8.A v projekte Pohni kostrou. Vyhrali zážitkové vyučovanie pre celú školu za pomoci BIKE LAB - bicykle, ktoré vyrábajú elektrinu. 

Slovenské je lepšie  - v  súťaži Pýtajme si slovenské na tejto facebookovej stránke získali naši žiaci z 8.A prvé miesto

Pýtajme si slovenské  -  v tej istej súťaži   získali naše deti z 3.C krásne tretie miesto

Ži v realite - v 2.ročníku súťaže animovaných filmov Mladý filmový tvorca na tému Doprava a bezpečnosť sa žiaci 5.a dostali do užšieho výberu


Čo píšu o nás iní. Prečítajte si na portáloch skolskyservisobecnenoviny alebo odpadyportal.


 

Ako sme maľovali stenu :)

 1. Búranie steny 1:21
 2. Nahadzovanie steny 00:45
 3. Tvoríme, maľujeme 3:58
 4. Maľovanie na stenu 6:30
 5. Finišujeme 00:58
Utorok 18. 12. 2018
Počet návštev: 2370312

Žiak nie je nádoba, ktorú treba naplniť,

ale pochodeň, ktorú treba zapáliť.

J. A. Komenský

              

Vianočné prázdniny

sú v dňoch 22. december 2018  až 7. január 2019.

Po prázdninách začína vyučovanie v utorok 8. januára 2019.

Oznam

Vážení rodičia a milí žiaci,

 

naša škola sa zapojila do zberu pomarančovej kôry a šípok (plod ruže šípovej) v spolupráci s  výrobcom sypaných čajov- firmou LEROS, ktorá ich bude následne vykupovať. Žiaci môžu vysušenú pomarančovú kôru (šípky až budúcu sezónu) priniesť do triedy, kde bude 1x týždenne zozbieraná na hodinách THD. Finančné prostriedky získané z tohto výkupu budú  použité na školské a triedne účely. Pozrite si aj info na bylinkovom plagáte.

Novinky

 • V celoslovenskom kole online súťaže Informatický Bobor súťažilo v tomto roku za našu školu 136 detí od tretieho až po deviaty ročník. Z nich bolo 83 úspešných riešiteľov, 8 žiakov sa zaradilo medzi absolútnych víťazov so ziskom maximálneho počtu bodov v kategóriách Bobrík, Benjamín a Kadet. Bližšie informácie a zábery z priebehu súťaže nájdete vo fotogalérii Súťaž iBobor 2018.

 • Aj prváci si užili týždeň na ľade. Mnohí stáli na korčuliach po prvý krát, ale medzi žiakmi sú aj šikovní hokejisti. Všetkým to išlo vynikajúco. Do galérie Prváci na korčuliach boli pridané fotografie.

 • Prvý novembrový utorok sa žiaci prvého ročníka zúčastnili „Rovesníckeho vzdelávania“ v podaní ich starších spolužiakov. Na jeden deň si mohli žiaci 8.A vyskúšať neľahkú rolu učiteľov a pripravili si pre prvákov bohatý program na tému pralesov a pralesného spôsobu života. Úvodnou prezentáciou sa deti na malú chvíľu preniesli zo školských lavíc do tropického dažďového pralesa. Následne ich čakali rôzne stanovištia, kde si vyskúšali svoje zmyslové schopnosti, tvorivé zručnosti, presnú mušku, zdravovedu, stopovanie či rozpoznávanie zvukov zvierat. A ako sa na riadnych domorodých obyvateľov pralesa patrí, mohli sa skrášliť maľovaním na tvár. Absolvovaním jednotlivých disciplín získavali fazuľky ako zdroj obživy, ktorú si môžu neskôr aj sami vypestovať. Do galérie Rovesnícke vzdelávanie z prírodovedy boli pridané fotografie.

 • V štvrtom ročníku súťaže animovaných filmov, ktorú každoročne organizuje Agentúra pre vzdelanie a vedu (SEA), získali dievčatá zo 7.A v kategórii ZŠ-II.stupeň krásne prvé miesto s prácou "Príbeh vodnej kvapky" na tému "Voda a jej význam". Slávnostné vyhlásenie víťazných prác sa konalo v rámci veľtrhu Bibliotéka a výstavy Pedagogika v bratislavskej Inchebe. Po vlaňajšom druhom mieste prvostupniarov je to ďalší pekný úspech v tejto oblasti. Blahoželáme a všetkým budúcim tvorcom prajeme veľa chuti, nápadov i trpezlivosti pri tvorbe animovaných filmov. Do galérie Mladý filmový tvorca boli pridané fotografie z oceňovania a porotou ocenené filmíky si môžete pozrieť na stránke súťaže.

 • V utorok 6.11.2018 sa žiaci druhého ročníka našej školy boli pozrieť na prevádzku technických služieb mesta Púchov. Po dvore tejto prevádzky nás sprevádzal pán riaditeľ Svoboda, za čo mu pekne ďakujeme. Žiaci mohli vidieť a uvedomiť si, že odpad sa naozaj triedi a posiela na druhotné spracovanie. Do galérie Návšteva v technických službách boli pridané fotografie.

 • V týždni od 8.10. do 12.10.2018 sa žiaci druhého ročníka zúčastnili korčuliarskeho výcviku. Deti motivovali ukážky korčuliarskeho umenia ich spolužiačok, ktoré boli sprevádzané veľkým potleskom. Do galérie Korčuliarsky výcvik boli pridané fotografie.

 • V septembri sme sa tak ako každý rok zapojili do Dňa gramotnosti – deti na prvom stupni čítali a hrali rozprávky, vytvorili knihu zo svojich ilustrácií, čítali encyklopédie, usporadúvali popletené obrázky k príbehu, dramatizovali príbehy a vypracúvali pracovné listy. Žiaci druhého stupňa vypracúvali úlohy z nemeckého jazyka, nakupovali lístky do lotérie, nakupovali v obchode, zostavovali rodinný rozpočet, učili sa šetriť a po vypracovaní úloh dostali sladkú odmenu :) Do galérie Deň gramotnosti boli pridané fotografie.

 • Počas októbra 2018 prebehne počas vyučovania „Celoslovenské testovanie pohybových schopností žiakov 1. ročníkov ZŠ na identifikáciu pohybových predpokladov“. Po vyhodnotení testovania budú rodičia informovaní o výsledkoch svojho dieťaťa. Na ich základe sa môžu rozhodnúť, ktorý typ športu je pre dieťa najvhodnejší.

 • Aktualizovali sme modul Oznamy-Testovanie5

 • Aktualizovali sme modul Oznamy-Testovanie9

 • Veľa síl, pohody a chuti do práce v škol. roku 2018/2019.

 • Koniec školského roka býva obdobím bilancovania, hodnotenia i neodmysliteľných pochvál žiakov. A v radoch učiteľov i hodnotení, čo sa nám podarilo či čo by sme mohli urobiť lepšie. Preto poteší ocenenie našej práce „zvonka“, od ľudí či organizácií, s ktorými spolupracujeme. Za všetky spomeňme poďakovanie Nadácie Volkswagen Slovakia, s čím sa spájajú pojmy ako zážitkové vyučovanie, cudzí jazyk, experimentovanie, prírodovedné predmety, CLIL.

 • A je to tu! Štvrtáci sa rozlúčili s prvým stupňom, čaká ich päťka, teda piata trieda :) . Stihli však ešte dokončiť ďalší z projektov od Kozmixa – Finančnú akadémiu. Len nedávno sme obdržali balíček plný pomôcok, makiet, príručiek s mnohými aktivitami a už tu máme výslednú prezentáciu celého projektu. Do projektu sa zapojili dve štvrtácke triedy a tu sú ich prezentácie: prezentácia4B a prezentácia4C.

 • V tomto školskom roku sme sa zúčastnili elektronickej časti 9. ročníka súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva. V školskom kole naša porota hodnotila vyše 200 žiackych prác - väčšinou prezentácií, z ktorých do celoslovenskej súťaže vybrala štyri práce. Naša žiačka Kristína Pechová zo 7.c získala vo svojej kategórii pochvalné uznanie za prezentáciu Môj pradedko na tému Tohto človeka si vážim. Na slávnostnom odovzdávaní ocenení vystúpili žiaci ZŠ s MŠ v Šintave, ktorí divákov potešili tancom a veľmi pekným divadelným predstavením o živote Svätopluka. Slávnostnú atmosféru umocnilo vystúpenie mužského speváckeho zboru. Na slávnosti mali príhovory a ceny žiakom odovzdávali riaditeľ školy, predseda Matice slovenskej, pracovníci z Ministerstva školstva SR a Štátneho pedagogického ústavu a Úradu vlády SR. Slávnosť sa niesla v duchu národnej hrdosti, súdržnosti a spolupatričnosti. Do galérie Svätoplukovo kráľovstvo ožíva boli pridané fotografie.

 • Do galérie Diplomy 2017/2018 boli pridané ďalšie diplomy.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov
  ZŠ, Mládežnícka 1434/16, 020 01 Púchov
 • +421 042 4632 458

Fotogaléria