• Organizácia vyučovania pre žiakov 1. a 2. stupňa

   sa od 17.5. 2021 prevažne nemení

   platia rovnaké organizačné a hygienicko- epidemiologické pokyny ako doposiaľ

   Vyhlásenie o bezinfekčnosti odovzdáva žiak len v prípade prerušenia dochádzky do školy na viac ako 3 dni vrátane víkendov a sviatkov (príloha č.2).

   Vyučovanie prebieha podľa PLATNÉHO ROZVRHU na šk. rok 2020/21zverejneného na web stránke školy – vrátane vyučovania NBV/ETV (príloha č.3)

   V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme  informovať prostredníctvom web stránky školy a EDUPAGE!

   Príloha č.1: Mapa covid automat od 17.5.2021

   Príloha č.2: Vyhlásenie o bezinfekčnosti ZZ od 17.5.2021 (aktuálne e-vyhlásenie cez EDUPAGE zatiaľ nie je k dispozícii)

   Príloha č.3: Platný rozvrh na webe školy

   Príloha č.4: Manuál COVID školský semafor pre ZŠ od 17.5.2021

   Príloha č.5: Vyhláška ÚVZ č. 206/2021 k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

   Príloha č.6: Rozhodnutie MŠ k plošnému otváraniu škôl od 17.5.2021

  • Informácia o voľnom pracovnom mieste
   v zmysle § 84zákona 138/2019Z.z.opedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov 02001

   kontakt: mobil: 0905830798, e-mail: skola@zsmlapv.edu.sk
   kategória: učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie
   Požiadavky na uchádzača:
   Vzdelanie podľa   zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancova odborných zamestnancov.
   Zoznam požadovaných dokladov:

   • žiadosť o prijatie do zamestnania
   • profesijný životopis
   • kópia   doklad o vzdelaní
   • podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

   Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov :

   - poštou na adresu: Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov 02001

   - e-mailom na adresu: skola@zsmlapv.edu.sk

  • Organizácia vyučovania pre žiakov 1. a 2. stupňa

   sa od 10.5. 2021 nemení

   platia rovnaké organizačné a hygienicko- epidemiologické pokyny ako doposiaľ

   Vyhlásenie o bezinfekčnosti odovzdáva žiak len v prípade prerušenia dochádzky do školy na viac ako 3 dni vrátane víkendov a sviatkov.

   V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme  informovať prostredníctvom web stránky školy a EDUPAGE!

   Príloha č.1: Mapa covid automat od 10.5.2021

   Príloha č.2: Vyhlásenie o bezinfekčnosti  (alebo ho môžete podať elektronicky cez rodičovské konto)

   Príloha č.3: Upravený rozvrh pre 5.-7.ročník - 2.adaptačný týždeň

  • Organizácia vyučovania pre všetkých žiakov

   1. a 2.stupňa od 03.05. 2021

   Vážení rodičia!

   Na základe  zverejneného aktuálneho regionálneho COVID automatu platného od 3.5.2021 ( https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/ ) od pondelka 3.5.2021 sú: 

   všetci žiaci 1. a 2. stupňa na prezenčnej forme vyučovania v škole 

   pri dodržaní všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení.

    

    

   • Pri vstupe žiaka do školy sa žiaci a zákonní zástupcovia nebudú preukazovať testom/výnimkou testovania, náš okres nepatrí do IV. stupňa varovania (čiernej farby)
   • Žiaci budú pri vstupe do školy odovzdávať vyhlásenie o bezinfekčnosti (Príloha č.1), v prípade prerušenia dochádzky na viac ako 3 dni (3.5.2021 sa to bude týkať všetkých žiakov 5.-7.ročníka, u ostatných žiakov je to v prípade, že prerušili dochádzku do školy v dňoch 28.-30.4.2021)
   • Vstup do školy – vchod č.1 ( žiaci 1.stupňa), vchod č.2 (žiaci 2.stupňa). Z bezpečnostných dôvodov pre výstavbu bytovky sa vchod č. 3 neotvára.
   • Pri vstupe do školy o 7:30 hod. bude realizovaný ranný filter (meranie teploty a dezinfekcia rúk). 
   • Prezenčné vyučovanie v škole bude prebiehať podľa:

            -  pôvodného rozvrhu (EVN/ETV sa nevyučuje do 14.5.2021)žiaci 1.stupňa

            -  pôvodného rozvrhu (NBV/ETV sa nevyučuje do 14.5.2021) žiaci 8.-9.ročníka, ktorým skončilo adaptačné obdobie

            -  upraveného rozvrhu v čase adaptačného obdobia žiaci 5.-7. ročník, ktorým pošle triedny učiteľ cez EDUPAGE rozvrh spolu s plánom na adaptačné obdobie (Príloha č.2)

   • Všetci žiaci a aj zamestnanci školy musia povinne dodržiavať všetky hygienicko-epidemiologické opatrenia, vrátane povinnosti nosiť v interiéri školy ochranné rúško (na základe vyhlášky ÚVZ č. 175/2021).
   • ŠKD bude v nezmenenom režime, otvorená od 5.45 do 16.00 hod., deti sa v oddeleniach nebudú premiešavať. Rodičia si budú môcť vyzdvihnúť deti zo školského klubu osobne pri vchode do školy po telefonickom dohovore s pani vychovávateľkou alebo na základe písomného oznámenia, ak dieťa chodí z ŠKD domov samé.
   • Stravovanie v školskej jedálni bude zabezpečené pre žiakov prezenčnej formy. V prípade, že žiak z dôvodu choroby v pondelok 3.5. 2021 do školy nenastúpi, odhlásenie rieši každý zákonný zástupca žiaka sám, najneskôr však v piatok 30. 4. 2021 do 12:00 hod.

    

   V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať.

    

   Príloha č.1: Vyhlásenie o bezinfekčnosti

   Príloha č.2: Rozvrh spolu s plánom na adaptačné obdobie pre žiakov  5.-7. ročníka

  • A JE TO TU -  naši žiaci získali vynikajúce umiestnenia v celoslovenskom meradle. GRATULUJEME im aj ich vyučujúcim :)

    

  • Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti pri návrate do školy je možné predložiť aj elektronicky cez Edupage. Vyhlásenie je možné podať len z rodičovského konta. Škola tieto elektronické vyhlásenia akceptuje. Návod pre elektronické podávanie:

   Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu (MŠ a ZŠ I. stupeň)

    Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a zákonného zástupcu (II. stupeň ZŠ, SŠ)

  • Vyhodnotenie súťaže o najlepšiu báseň

   Počas mesiacov október a november prebiehala súťaž k 40. výročiu založenia našej školy o najlepšiu básničku a najkrajšie výtvarné dielo s témou "Naša škola".
   Nakoľko bol výber veľmi náročný, rozhodli sme sa knižne odmeniť šesť víťazných básničiek. Deti napísali básne plné krásnych myšlienok. Veď posúďte sami :-)  (po kliknutí na meno autora).


      Nina_Justusová,_6.b   Petra_Koniariková,_6.b   Michal_Tučník,_5.c

   Marek_Ťapay,_2.b   Matúš_Šalamún_5.c   Mária_Šalamúnová,_4.a

   • Poplatok ŠKD - zmena

    Vážení rodičia, na základe VZN č. 13/2020 sa od 1. 1. 2021 zvyšuje mesačný poplatok v ŠKD  na 10 € vo všetkých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov.  Žiadame rodičov, aby si upravili trvalé príkazy v súlade s novým všeobecne záväzným nariadením. Ďakujeme. 

    Riaditeľstvo školy.

   Rozvrh dištančnej formy vyučovania - II. stupeň

   Kritériá priebežného hodnotenia dištančného vzdelávania boli zaslané triednymi učiteľmi cez EDUPAGE správu.

    • Oznam
    • 14. 5. 2021
    • Organizácia vyučovania pre žiakov 1. a 2. stupňa sa od 17.5. 2021 prevažne nemení

     platia rovnaké organizačné a hygienicko- epidemiologické pokyny ako doposiaľ

     Vyhlásenie o bezinfekčnosti odovzdáva žiak len v prípade prerušenia dochádzky do školy na viac ako 3 dni vrátane víkendov a sviatkov (príloha č.2).

    • Oznam: Čítať viac
    • Oznam
    • 8. 5. 2021
    • Organizácia vyučovania pre žiakov 1. a 2. stupňa sa od 10.5. 2021 nemení

     platia rovnaké organizačné a hygienicko- epidemiologické pokyny ako doposiaľ

     Vyhlásenie o bezinfekčnosti odovzdáva žiak len v prípade prerušenia dochádzky do školy na viac ako 3 dni vrátane víkendov a sviatkov.

     V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať prostredníctvom web stránky školy a EDUPAGE!

    • Oznam: Čítať viac
    • Páčiky
    • 5. 5. 2021
    • môžete na youtube do 14.5.2021 pridať našim 2 súťažným videám v kategórii 1 (2. stupeň ZŠ) v medzinárodnej súťaži Konektivita pre všetkých (alebo inak Putovanie krajinou, ktorej sa žiaci 2. st. mali možnosť zúčastniť):

     1) Súťažná kategória 1: Ako žabky hľadali svoj domov
     https://youtu.be/IdMp7GsUR6E
     2) Súťažná kategória 1: V lese buď potichu
     https://youtu.be/3hn15Somo5w

    • Páčiky: Čítať viac
    • Oznam
    • 30. 4. 2021
    • Organizácia vyučovania pre všetkých žiakov 1. a 2.stupňa od 03.05. 2021

     Na základe zverejneného aktuálneho regionálneho COVID automatu platného od 3.5.2021 (príloha č.1- https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/ ) od pondelka 3.5.2021 sú:

     všetci žiaci 1. a 2. stupňa na prezenčnej forme vyučovania v škole

    • Oznam: Čítať viac
    • Oznam
    • 23. 4. 2021
    • Organizácia vyučovania pre žiakov od 26.4. 2021

     pokračuje

     platia rovnaké pokyny z organizácie vyučovania od 19.4. 2021

     Prezenčná forma je umožnená pre:

     • Žiakov 1.stupňa
     • Žiakov končiacich ročníkov 2.stupňa (8. a 9.ročník, rozvrh v prílohe)
     • žiakov 5.-7.ročníka v skupinách 5 žiakov + 1 pedagogi
    • Oznam: Čítať viac
    • Hviezdoslavov Kubín
    • 22. 4. 2021
    • Po ročnej prestávke sme dňa 20.4. 2021 zažili krásu slova na školskom kole Hviezdoslavovho Kubína v prvej kategórii. Užívali sme si recitovanie naživo. Víťazkám Laure Pivkovej (4.B) a Márii Šalamúnovej (4.A) držíme palce na okresnom kole. Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín.

    • Hviezdoslavov Kubín: Čítať viac
    • Wordlympiáda
    • 20. 4. 2021
    • Aj tento rok si naši štvrtáci zmerali sily vo svojej slovnej zásobe anglického jazyka, tí najlepší postúpili z písomnej časti do ústnej časti. Keďže nám tento rok pandemická situácia nepriala, tak žiaci boli vyhodnocovaní iba po svojich triedach, ale aj napriek tomu podali skvelé výkony. Good job! Do fotogalérie bol pridaný nový album Wordlympiáda.

    • Wordlympiáda: Čítať viac
  • Partneri

  • Prihlásenie

  • Trojnásobné VÍŤAZSTVO v krajskom kole a POSTUP do celoslovenského kola

   yes    Biologická olympiáda-  kategória C – úspešne reprezentovala a 1.miesto v krajskom kole si vybojovala naša žiačka z 8.C – Simonka UHERČÍKOVÁ

   yes    Olympiáda v ruskom jazyku -  víťazstvo a 1.miesto v krajskom kole si „обстоятельно рассказывала  и победила“ naša žiačka  z 9.A – Barborka SVITKOVÁ

    yes    Dejepisná olympiáda-  kategória D – úspešne reprezentovala a 1.miesto v krajskom kole si vybojovala naša žiačka z 8.A – Karin MOKRIČKOVÁ

   ĎAKUJEME za SUPER reprezentáciu

   Dievčatám držíme palce v postupovom celoslovenskom kole.

    

  • Naši žiaci opäť ÚSPEŠNE reprezentovali a vybojovali

    

   Výsledky online súťaže Okresného kola GEOGRAFICKEJ  olympiády-

   V kategórii E (žiaci 8.a 9.ročníka): 1.miesto-Karin Mokričková z 8.A (postup do Krajského kola), Geografická olympiáda - Základná škola Juh Geografická olympiáda - Základná škola Juh3.miesto – Krištof Domagalský z 9.A (postup do Krajského kola)

   V kategórii G ( žiaci 5.roč.):  1.miesto – Filip Rybanský z 5.A, 2.miesto – Klára Ladecká z 5.B

    

   Výsledky online  súťaže Okresného kola DEJEPISNEJ  olympiády.

   V kategórii D(žiaci 8.roč.):  2.miesto-Karin Mokričková  z 8.A(postup do Krajského kola)

   V kategórii F (žiaci 6.roč.):  2.miesto – Radovan Čač zo 6.B

   Víťazom, ale aj ostatným žiakom, ktorí nás úspešne reprezentovali, BLAHOŽELÁME a ĎAKUJEME.

     

  • Dňa 8.2. 2021 sa dištančnou formou uskutočnil 55.ročník Okresného kola Biologickej olympiády-  kategória C. Súťaž prebiehala v dvoch častiach -  Teoreticko-praktická časť a Projektová časť. Našu školu ÚSPEŠNE reprezentovala žiačka 8.C triedy

   Simonka Uherčíková, ktorá v oboch častiach vybojovala 1.miesto  (2x 1.miesto).

   BLAHOŽELÁME a za výbornú reprezentáciu ĎAKUJEME.

  • Dňa 27.1. 2021 sa dištančnou formou uskutočnilo Okresné kolo Matematickej olympiády  v kategórii 5. a 9.ročník.

   Našu školu ÚSPEŠNE reprezentovali:

   Žiačka 5.C triedy Lucia Miková – 1.miesto

   Žiak 5.A triedy Tobias Sviečka – 3.miesto

   Žiačka 5.A triedy Nina Krátka – 4.miesto

   Žiačka 9.A triedy Barbora Svitková  - 3.miesto

   Žiačka 9.A triedy Klára Cabúková  - 6.miesto

   Žiačka 9.A triedy Valentína Planičková – 7.miesto

   BLAHOŽELÁME a ĎAKUJEME za  úspešnú reprezentáciu.

  •   

  •  

   • Nadpis

   • Naša školská psychologička

    Mgr. Denisa Pecháčková

    je vám k dispozícii

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov
   • skola@zsmlapv.edu.sk
   • +421 42 4632 458 +421 905830798
   • ZŠ, Mládežnícka 1434/16, 020 01 Púchov
   • 31202420
   • 2021363003
   • SK53 7500 0000 0040 2399 5010
   • +421 905830798
   • +421 42 4324 201
   • slavkajagrikova@azet.sk
   • +421 42 4632 898
   • http://www.eskoly.sk/mladez1434
   • SK34 7500 0000 0040 2399 5061
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje