Naši sponzori

Partneri   Finančná akadémia   €

Učte

 • rozvážne
 • zodpovedne
 • efektívne
 • rozumne

 

Naučte

 • hospodáriť
 • sporiť
 • plánovať
 • investovať

 

Naša škola je školiacim centrom pre projekt Moja prvá škola. Informácie o projekte, termínoch seminárov  a prihlásenie sa na ne môžete nájsť na stránke projektu www.mojaprvaskola.sk. Krátke predstavenie projektu nájdete aj vo videu.

ENVIROMISIA 

 • doprava
 • energie
 • životný štýl
 • recyklácia

 

V rámci projektu Škola na dotyk  bolo na našej škole v šk. r. 2014/2015 zriadené školiace centrum, ktoré realizuje bezplatné semináre pre učiteľov, ktoré sú zamerané na  výučbu prostredníctvom dotykových technológií konkrétne tabletov. Učitelia sa mohli zúčastniť na jednom z troch  modulov, ktoré boli na sebe nezávislé: Modul 1 – základné tabletové aplikácie využiteľné priamo na vyučovaní (4 hod.), Modul 2 – správa tabletovej učebne – systém Samsung School (3 hod.),  Modul 3 – metódy výučby s tabletom s dôrazom na aktivitu žiakov a podporu zmiešaného vyučovania (4 hod.)  V nasledujúcich školských rokoch centrum pokračuje  vo svojej činnosti ako školiace stredisko pre ďalšie projekty.

       

Podporte nás - ďakujeme

Pomôžte našej škole získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha a hlasujte za dobrú vec  pre našu školu.   heart

 Hlasujte za nás (:
 

Ako štvrtáci vyučovali druhákov ...

Po štyroch rokoch vyučovania CLIL metódou na prírodovede štvrtáci zisťovali, ako vedia komunikovať v angličtine s mladšími spolužiakmi. Zahrali sa totiž na učiteľov a pripravili si (spolu s pani učiteľkami) už dlho očakávaný CLIL DAY. Vybrali si obľúbenú  tému, precvičovali si svoje nadobudnuté jazykové znalosti v obľúbených komunikačných situáciách, zapisovali; budovali gramatické väzby; druháčikovia postupovali podľa ich pokynov v angličtine. Krátka motivačná aktivita s obrázkovým slovníkom, originálne pripravené pracovné listy; pohybová aktivita; ilustračná dokumentácia; pieseň zameraná na upevnenie slovnej zásoby s prepojením matematiky; reálne ukážky živočíchov (žabích vajíčok a žubrienok); výroba jednoduchej knižky, kde si žiaci zakreslili životný cyklus žabky „FROG“. Pečiatka za odmenu, slovná pochvala a povzbudenie podporili odbúrať komunikačné bariéry. A štvrtáci? Žali úrodu, ktorú štyri roky zasievali. smiley Vyučovanie CLILom šetrí čas. Žiaci sa súčasne učia oba predmety a vďaka opakovaniu a práci v cudzom jazyku počas hodiny nejazykového predmetu sú žiaci vystavení cudziemu jazyku viac. Nevyžaduje, aby žiaci ovládali angličtinu na vysokej úrovni; naopak, materinský jazyk sa toleruje. Učiteľ je ten, ktorý musí adaptovať materiály a prispôsobiť svoj jazykový prejav jazykovej úrovni žiakov, priebežne monitorovať, či sú žiaci schopní sledovať hodinu a zvládať problémy, zvoliť vhodné aktivity a úlohy. Učiteľ musí byť schopný vhodne prepojiť didaktiku všeobecnovzdelávacieho predmetu a didaktiku cudzieho jazyka. Moderné vzdelávanie je pre deti veľkou motiváciou. Neučia sa jazyk, ale ho priamo používajú. Je to pre nich jednoduchšie ba aj zábavné. Baví ich aktívne sa zapájať sa do vyučovania, navzájom sa podporujú v spolupráci a komunikácii.

Fotogaléria Ako štvrtáci vyučovali druhákov

BOV

Prednedávnom sme vás informovali o bádateľsky orientovanom vyučovaní na hodinách chémie, ktoré realizovala p. uč. Šalamúnová s ôsmakmi v spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.  Jej práca ako i aktivita našich žiakov sa stali podkladom pre spracovanie zaujímavého článku, ktorý bol zverejnený v časopise Dnešná škola – človek a príroda v apríli 2018.

Článok Na odbornú tému: Bádateľské aktivity ...

Video, ktoré natočili naši ôsmaci

Poďakovanie pre našu školu od UPJŠ

Tešíme sa z ocenenia  ako i používania pre žiakov príťažlivých bádateľských postupov vo vyučovaní prírodovedných predmetov a ďakujeme všetkým vyučujúcim týchto predmetov, ktorí napriek náročnosti prípravy takéhoto vyučovania mu obetavo venujú svoje úsilie, nápady a čas.

Žiaci zo ZŠ Mládežnícka v Púchove (Martin Opat a Ema Ižvoltová) v spolupráci so SOŠ Polygrafickou v Bratislave (Matej Majerský) so svojím video vybojovali prvenstvo na Slovensku. Našu krajinu budú reprezentovať na celosvetovej súťaži v Kodani. Súťaží spolu 34 krajín vrátane Kanady, USA, Číny, Indie, Austrálie,  Francúzska, Portugalska, ...   Slovensko je zatiaľ jediná krajina strednej Európy, ktorá sa do programu zapojila.Držme im palce, nech sa podarí Slovensku získať niektoré zo vzácnych ocenení. 

Príprava na duálne vzdelávanie

Na ZŠ Mládežnícka sa nepretržite už 37 rokov vyučuje predmet technika a svet práce. Máme zriadené dielne, kabinet pestovateľských prác a cvičnú kuchynku. Tieto priestory sme budovali a zveľaďovali celé desaťročia a veľká vďaka patrí vedeniu školy, že nepodľahlo trendu posledných rokov a zachovalo nielen učebne, ale hlavne výučbu tohto predmetu.
 Musíme spomenúť aj našu bývalú kolegyňu, ktorá už nie je medzi nami, p. uč. Annu Pantúčkovú. Pod jej vedením vyrástli generácie šikovných a zručných  mladých ľudí.   Viac informácií      Fotogaléria

Všetky dôležité informácie o školskom stravovaní sú cez: "stlač" - Školská jedáleň, "stlač" – Nástenka.

Vyhodnotenie dotazníka Stravovanie v ŠJ na ZŠ Mládežnícka Púchov.

POPULARIZAČNÁ PREDNÁŠKA

V januári sa ôsmaci zúčastnili popularizačnej prednášky na tému: Búrky a ich extrémne premeny. Odborný výklad s pútavou prezentáciou doplnenou o zaujímavé fotografie viedli študenti Dávid Pošivák a Andrej Kozák z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Obaja chodia na  Katedru fyzickej geografie a geológie.  

Žiaci počas prednášky zistili, že búrka, to nie sú iba blesky a hromy. Dozvedeli sa, že veľa javov v prírode sa dá popísať pomocou fyziky a matematiky. Boli im vysvetlené rozdiely medzi tornádom, hurikánom, orkánom či  veternou smršťou. Uvedomili si, aké dôležité je vopred predpovedať takéto extrémy počasia, z hľadiska bezpečnosti ľudstva. Dávida a Andreja štúdium a daná problematika veľmi zaujíma, pretože javy zachytené na niektorých fotkách, ktoré prezentovali, sú z ich domácej dielne. Prezentácia bola spracovaná veľmi precízne, obsahovala všetky prvky dobrej prezentácie. Aj tu si žiaci mohli všimnúť, že text bol iba krátky a  všetko hovorili spamäti, nečítali (ako býva zvykom u väčšiny žiakov pri prezentácii). Farba textu nebola rušivá, písmo bolo primerané. Boli tu vhodne zvolené grafy a všetko dopĺňali zaujímavé obrázky a fotografie.

Študenti priblížili žiakom aj štúdium na ich katedre. Kto sa chce stať prírodovedcom, má vzťah k prírode a záujem o geografiu, environmentalistiku, či geológiu, môže navštíviť stránku:

www.budprirodovedcom.sk, kde sa dozvie viac, čo mu možno pomôže aj pri výbere strednej školy.

Zaujímavé fotografie použité v prednáške.

Misia modrá planéta s Kozmixom

Na našej škole sa pomaly stáva zvykom, že sa zapájame do činností, ktoré pripravuje organizácia Edulab v rámci projektu Moja prvá škola. Minulý rok sme boli nadšení z projektov Kozmix Science a Malej finančnej akadémie.  Tento školský rok sme sa zapojili do projektu, ktorý sa týka všetkých, ktorí obývajú planétu Zem. Venuje sa environmentálnej téme, otázkam, ktoré sa v poslednom období dostávajú do popredia, rozvíja vzťah človeka k životnému prostrediu. Čo keby sme mali  možnosť začať odznova? Dostali by sme krásnu, čistú, nepoškodenú planétu a len na nás by bolo ako sa k nej zachováme. Aké zdroje energie by jej neškodili? Čo s odpadom? Mohli by sme chovať zvieratá a pestovať rastliny ekologicky? Ako by sme vyriešili dopravu? Toto sú niektoré z otázok, s ktorými sa deti museli popasovať a vybudovali základňu na novej, Modrej planéte. Predchádzalo tomu zapájanie sa do mnohých vzdelávacích aktivít zameraných na životné prostredie, plnenie enviromisií. Výsledok prezentovali žiaci 4.B kamarátom zo 4. ročníka a žiaci 3.B prváčikom. Oba projekty zožali veľký úspech. Veríme, že aj takýmto spôsobom učíme deti ako sa správať k životnému prostrediu a uvedomiť si dôsledky konania človeka. Možno práve tieto detské predstavy pomôžu zachrániť našu Zem.

Misia modrá planéta 3.B

Misia modrá planéta 4.B

Fotogaléria                                

ZŠ Mládežnícka strieľa „ostrými“ :)

 V piatok 24.11.2017 naši deviataci a ôsmaci súťažili a vyhrali.

Kde a v čom? Na Gymnáziu v Púchove, kde sa uskutočnila súťaž v riešení matematicko-fyzikálnych úloh. Už názov súťaže „NÁBOJ  JUNIOR“   vyzýval súťažiacich žiakov k väčšej bojovnosti. Je to súťaž družstiev. Súťažia   štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy. Súťaží sa na čas a celá súťaž trvá 120 minút. Súťažné tímy sa snažia vyriešiť čo najviac úloh zameraných na fyziku a matematiku.V tejto súťaži  nejde o „bezhlavú“ aplikáciu  naučených vedomostí. Úlohy vyžadujú predovšetkým spoluprácu členov tímu a samozrejme správny nápad, vynaliezavosť a nakoniec správny výsledok danej úlohy. Na prvom mieste sa umiestnilo družstvo našich deviatakov v zložení: Bianka S.Húževková, Klára Hudecová, Tadeáš Guzma a Martin ValachDruhé miesto si vybojovali ôsmaci z našej ZŠ: Lucia Odváhová, Katka Lazovanová, Andrej Pobežal a Denis Strečko. Tešíme sa z víťazstva  našich žiakov a sme im vďační za úspešnú reprezentáciu školy. Zároveň chceme poďakovať organizátorom tejto súťaže v našom meste a to  p. Mgr. Patorkovej a jej študentom z Gymnázia v Púchove. Fotogaléria Náboj Junior.

10.10.2017 :   ExitTour

O čom to bolo cool

Fotogaléria laugh

Video wink

Európsky týždeň mobility na našej škole

Európsky týždeň mobility (ETM) sa koná každý rok od 16. do 22. septembra s cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility, aby vyzvali svojich obyvateľov využívať pre  prepravu  multimodálnu dopravu (peši, bicyklom či  hromadnou dopravou) -  alternatívy osobných motorových vozidiel. Téma EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY 2017:  „Čistá, zdieľaná a inteligentná mobilita“. Pri príležitosti ETM 2017 bola ZŠ Mládežnícka zapojená aktivitou pre žiakov 4.ročníka Najpomalší zvíťazí. Žiaci súťažili v jazde na bicykli vo vymedzených dráhach, ktoré mali absolvovať za čo najkratší čas. Víťazom súťaže sa stal Matúš Šulík, 2.miesto získal Christopher Urban a 3.miesto Lucia Chovancová. Pozrite si fotogalériu či podrobnejšie informácie.

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU na našej škole

Korčuliarsky výcvikabsolvovali žiaci 2. ročníka na zimnom štadióne v Púchove. Pádov bolo stále menej, kondícia sa zlepšovala každým dňom a na záver si každý odniesol diplom aj sladkú medailu.

Športové dopoludnie - žiaci 1. stupňa sa zúčastnili športového dopoludnia v Športcentre Púchov. Na deti tam čakali rôzne športovo-zábavné disciplíny a súťaže. Pod vedením kvalifikovaných trénerov sa oboznámili s rôznymi druhmi športu ako sú tenis, stolný tenis a bedminton. Všetkým sa veľmi páčilo.

Hokejisti zo Žiliny u nás v škole - z kabíny vlkov k nám prišli kapitán mužstva Rasťo Konečný a jeho spoluhráči Marcel Holovič, Tomáš Tomek a Tomáš Klimenta, ktorí počas besedy odpovedali naším žiakom na ich otázky. Neskôr sa uskutočnila autogramiáda a priateľský florbalový zápas medzi žiakmi a hokejistami. Ten skončil pre našu školu priaznivejšie a naši športovci nakoniec vyhrali o jeden gól. Hráči škole venovali podpísaný dres a žiakom priniesli podpiskarty, kľúčenky a puky. Naším hosťom veľmi pekne ďakujeme.

Cezpoľný beh – okresné kolo cezpoľného behu okolo odhánok za  CVČ Púchov dopadlo pre našu školu veľmi priaznivo.  V kategórii chlapcov ZŠ sme skončili celkovo na fantastickom 1. mieste družstiev a zároveň v kategórií jednotlivcov sa náš žiak Martin Jandušik umiestnil na neuveriteľnom 1. mieste, čím si zabezpečil účasť na krajskom kole v Dubnici nad Váhom.

V treťom ročníku súťaže animovaných filmov „Mladý filmový tvorca“ organizovanou Agentúrou pre vzdelanie a vedu (SEA) nás svojimi prácami reprezentovali  1.A, 6.A a 6.C. Žiaci 1.A triedy pod vedením p.učiteľky Guzmovej získali s animovaným filmom Voda vo svojej kategórii krásne 2. miesto. Vyhlasovanie víťazov a odovzdávanie cien výhercom súťaže „Mladý filmový tvorca“ sa konalo 12. 11. 2017 v bratislavskej Inchebe na veľtrhu Bibliotéky a Pedagogiky.  Výsledky a víťazné práce 3. ročníka si môžete pozrieť tu.

Z našej filmovej tvorby:   devil

Ako (ne)separujú slovenské rodiny od žiakov  9.A , The boy who sorts waste od žiakov 6.A a Naša špinavá budúcnosť sú naše  súťažné videá, ktoré súťažili o priazeň poroty v súťaži Skvelé zelené video na stránke www.triedime.sk. Naši reprezentanti získali prvé miesto a špeciálnu cenu a vyhrali tak celodenný výlet a edukačné pomôcky.

Ži naplno! -  video vytvorili žiaci z 8.A v projekte Pohni kostrou. Vyhrali zážitkové vyučovanie pre celú školu za pomoci BIKE LAB - bicykle, ktoré vyrábajú elektrinu. 

Slovenské je lepšie  - v  súťaži Pýtajme si slovenské na tejto facebookovej stránke získali naši žiaci z 8.A prvé miesto

Pýtajme si slovenské  -  v tej istej súťaži   získali naše deti z 3.C krásne tretie miesto

Ži v realite - v 2.ročníku súťaže animovaných filmov Mladý filmový tvorca na tému Doprava a bezpečnosť sa žiaci 5.a dostali do užšieho výberu


Čo píšu o nás iní. Prečítajte si na portáloch skolskyservisobecnenoviny alebo odpadyportal.


 

Ako sme maľovali stenu :)

 1. Búranie steny 1:21
 2. Nahadzovanie steny 00:45
 3. Tvoríme, maľujeme 3:58
 4. Maľovanie na stenu 6:30
 5. Finišujeme 00:58
Utorok 19. 6. 2018
Počet návštev: 2241269

 

Žiak nie je nádoba, ktorú treba naplniť,

ale pochodeň, ktorú treba zapáliť.

J. A. Komenský

              

   

Základná škola Mládežnícka 1434/16, 02001 Púchov  prijme do pracovného pomeru od 1.9.2018 na plný úväzok  učiteľa/učiteľku pre:

 nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou Anglický jazyk – Ruský jazyk

Požiadavky: splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.

Kontakt: 042/4632458, 0905830798

e-mailskola@zsmlapv.edu.sk

Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhl. MŠ SR č. 437/2009 Z.z. Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: skola@zsmlapv.edu.sk.

  ,,DO ŠKOLY NA BICYKLI“ 

Predposledný májový týždeň sa naša škola  zapojila  do celonárodnej kampane Do školy na bicykli, ktorej sa zúčastnilo až 75% našich detí. Práve touto aktivitou sme sa umiestnili na 1. mieste v rámci SR  v najväčšom počte rozdaných kariet Petra Sagana. Naša škola sa prezentovala aj zaujímavým videom z dielne žiakov 5.B. Veď posúďte sami  ;-) :

Fotogaléria     Info o projekte na: http://dsnb.sk/

Novinky

 • Pribudli nám ďalšie ocenenia. Naši chlapci zabojovali na krajskom kole v atletike a získali umiestnenia na stupňoch víťazov. Tešíme sa aj z úspechu našich 15 najrýchlejších bežcov, ktorí na olympijskom festivale získali 6 x 1.miesto, 3 x 2.miesto a 6 x 3.miesto. G. Kubiritová si vyspievala tretie miesto v krajskom kole súťaže Slávik Slovenska. Všetkým gratulujeme a zároveň ĎAKUJEME za reprezentáciu. Do galérie Diplomy 2017/2018 boli pridané diplomy.

 • Do galérie Do školy na bicykli boli pridané fotografie.

 • Každoročne naši maličkí pri príležitosti Dňa matiek a Dňa otcov pripravujú pre svojich rodičov malé milé prekvapenie. Ani tento rok nebol výnimkou :) . Do galérie Deň matiek boli pridané fotografie.

 • Vo štvrtok 7.6. 2018 sa naši žiaci zúčastnili Behu olympijského dňa na ZŠ Komenského. Zo súťaže si odniesli množstvo ocenení a my im k tomuto úspechu srdečne blahoželáme. Do galérie Beh olympijského dňa boli pridané fotografie.

 • V týždni od 28.5. do 1.6.2018 sa uskutočnil na prvom stupni týždeň s rozprávkou. Každý deň deti pracovali s inou rozprávkou (v pondelok - Osmijanko, v utorok - O červenej Čiapočke, v stredu - Polepetko, vo štvrtok - Janko Hraško a v piatok - Medovníkový domček). Žiaci si rozprávku vypočuli, pozreli, pracovali s ňou, vytvárali rôzne kresby, vymýšľali o nej príklady, vety, obliekli sa za hlavné postavy, vyrábali bábky a nakoniec si rozprávku aj zahrali. Do galérie Rozprávkovo boli pridané fotografie.

 • Žiaci 3.ročníka sa zúčastnili školy v prírode v Ždiari, ktorá bola zameraná na spoznávanie prírody v Belianskych Tatrách, správanie sa v prírode a jej ochranu. Naozaj úžasná škola v prírode -prírodoveda a vlastiveda naživo. Spoznali sme nádhernú časť Slovenska, zistili sme, ako sa správať aj v mokrej prírode. :) Ponuka výletov bohatá: Tatranská Lomnica - múzeum TANAP- u, botanická záhrada, Bachledova dolina - Chodník korunami stromov, Belianska jaskyňa, Ždiarsky dom, ktorý nám ukázal ako sa žilo v minulosti v tejto oblasti. Poobede sme mali zaujímavú prednášku horského záchranára a lesného strážcu. Videli sme naživo bobrovisko a skúšali rôzne hry v lese. Deťom nechýbali mobily, zabudli na slovko nuda. Do galérie Śkola v prírode boli pridané fotografie.

 • Do galérie Diplomy 2017/2018 boli pridané ďalšie ocenenia.

 • Dňa 22.5.2018 sa uskutočnila na našej škole anglicko-spevácka súťaž English Superstar. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách a to jednotlivci a skupiny. V 1. kategórii získala 1. miesto P. Vraníková 6.A, 2.miesto J. Paliesek 2.C a 3. miesto S. Klučková 2.B. V 2. kategórii 1. miesto vyhrali H. M. Beretová a E. Hromadová 6.A, 2. miesto sestry A. Kubiritová 4.C a G. Kubiritová 2.B a 3. miesto M. Kršková a V. Borišincová 4.B. V odbornej porote boli Mgr. K. Kucejová, Mgr. Z. Pobežalová a PaedDr. E. Bereta. Výhercom blahoželáme a prajeme veľa šťastia v ďalších súťažiach. Good Luck. Do galérie Anglická superstar boli pridané fotografie.

 • Do galérie Noc v škole boli pridané fotografie.

 • 17.05.2018 sa uskutočnila súťaž Správny chlapec, správne dievča, školské kolo medzi žiakmi prvých ročníkov na našej škole. Súťažilo sa v troch disciplínach a to: predstavenie sa, rozhovor a voľná disciplína. Do mestského kola postúpili za - správneho chlapca - Tomáš Chlasták 1. B a Matej Jancík 1.A; za - správne dievča - Barbora Belobradová 1.A, Natália Masariková 1. D a Lilly Kudlejová 1.B. Porotu tvorili p. Strýčková a p. Illyová. Všetkým blahoželáme.Do galérie Správny chlapec, správne dievča 2018 boli pridané fotografie.

 • Vo štvrtok 17.5.2018 sa v 1.B uskutočnilo rovesnícke vyučovanie Eko - Alarm, v ktorom žiaci siedmeho ročníka vysvetľovali deťom prečo, ako a kde triediť odpad; aké sú dôsledky netriedenia odpadu. Do galérie Eko-Alarm boli pridané fotografie.

 • dievčenskému speváckemu zboru ZUŠ Púchov pod vedením p. uč. Jašurdovej k úspešnému vystúpeniu na európskom mládežníckom zborovom festivale v belgickom Naarpelte a k pozvaniu do Japonska. Dievčatá, držíme palce! Btw, Ema, Peťa, Viki a ďalšie dievčatá, kedy aj nám zaspievate :)?

 • 10.05.2018 sa uskutočnila exkurzia našich prvákov na farme Mestečko - Dohňany - Dupková, kde si mohli prezrieť domáce zvieratá - kravy, ovce, barany, kozy a capov. Vypočuli si prednášku ako sa dostaneme k mlieku a čo všetko sa z neho vyrába. V rámci exkurzie navštívili "Dujkov mlyn" v Dohňanoch, kde p. Miškárová vysvetlila ako kedysi mlyn fungoval. Prvákom sa exkurzia veľmi páčila.

  Do galérie Exkurzia Farma Dohňany boli pridané fotografie.

 • Do galérie Diplomy 2017/2018 boli pridané ďalšie diplomy - tentoraz spev a recitáciu. Blahoželáme!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov
  ZŠ, Mládežnícka 1434/16, 020 01 Púchov
 • +421 042 4632 458

Fotogaléria